Polityka prywatności

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Gabinet Stomatologiczny Piano-Dent

1. DANE ADMINISTRATORA DANYCH

W świetle obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem państwa danych osobowych. Oznacza to, że Gabinet Stomatologiczny Piano-Dent Beata Krzyczkowska, Adres: ul. Obrzeżna 1F lok. 6u8, 02-691 Warszawa, odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

NIP: 118 131 40 32

REGON: 017480455

Telefon: 22 843 43 34, 500 550 680

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Udzielenie Świadczenia Zdrowotnego
Utworzenie dokumentacji medycznej
Przechowywanie dokumentacji medycznej
Udostępniane dokumentacji medycznej
Analiza badan diagnostycznych
Planowanie leczenia
Badania statystyczne
Przyjmowanie oświadczeń pacjenta
Wydanie zaświadczenia o leczeniu
Kontakt telefoniczny w sprawie wizyty
Kontakt SMS w sprawie wizyty
Kontakt mailowy w sprawie wizyty
Kontakt telefoniczny w sprawie oferty
Kontakt SMS w sprawie oferty
Kontakt mailowy w sprawie oferty

3. INFORMACJE O ZAMIARZE PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego.

4. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku z przesłaniem informacji:

– o nowej ofercie handlowej oferowanej przez Gabinet Piano-Dent
– o zmianach w organizacji pracy Gabinetu Piano-Dent

5. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW

Odbiorcami przetwarzanych przez nas Państwa danych są:

– upoważnieni pracownicy Gabinetu
– Pracownie Protetyczne
– Pracownie Techniki Ortodontycznej
– Inspektor Ochrony Radiologicznej
– Biuro Rachunkowe
– Informatyk
– Dostawca oprogramowania
– Serwis sprzętu medycznego
– Strona trzecia np. Sanepid
– Wymienieni w art. 26 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Udostępnianie dokumentacji medycznej

1.
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
2.
Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
3.
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:
1)
podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
2)
organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
2a)
podmiotom, o których mowa w art. 119 zlecenie przeprowadzenia kontroli ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
2b)
upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
3)
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
4)
uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
5)
organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
6)
podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
7)
zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
7a)
komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
8)
osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
9)
wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67ewojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
10)
spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ust. 1;
11)
osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 zasady prowadzenia kontroli ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
12)
członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 system zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
3a.
Dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 zadania i obowiązki podmiotu leczniczego uczelni medycznej ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 uczestnictwo instytutu w systemie ochrony zdrowiaustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202), i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych.
3b.
Osoby, o których mowa w ust. 3a, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji zawartych w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta.
4.
Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
5.
Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na zasadach określonych w przepisach tej ustawy.

6. OKRES PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Zgodnie z art. 29 Ustawy o Prawach Pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta

Przechowywanie dokumentacji medycznej

1.
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
1)
dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
1a)
dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
2)
zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
3)
skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
4)
dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
2.
Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
3.
Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086), stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 dokumentacja państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek samorządowych ust. 2 i 2b tej ustawy.

Dane zawarte w fakturach VAT będą przetwarzane przez okres 5 lat – zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zwiazku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do danych;
– usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
– ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
– wniesienia sprzeciwu;
– przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
– skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy Wasze dane z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących.

8. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE

Państwa dane nie będą poddawane przetwarzaniu poprzez ich profilowanie.

9. DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie z art. 25 Ustawy Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Pacjent jest zobowiązany podać wymienione w artkule dane:

Wymogi wobec dokumentacji medycznej

1.
Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:
1)
oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) oznaczenie płci,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

2)
oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;
3)
opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
4)
datę sporządzenia.
2.
W dokumentacji medycznej zamieszcza się informację o wydaniu opinii albo orzeczenia, o których mowa wart. 31 sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza ust. 1.
3.
Przepisów o dokumentacji medycznej nie stosuje się do danych dotyczących treści zgłoszeń alarmowych, w tym nagrań rozmów telefonicznych, o których mowa w art. 24b przetwarzanie danych zarejestrowanych w SWD PRM ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 60).

Dane podawane dobrowolnie:

– numer telefonu
– adres mailowy – niepodanie skutkuje brakiem możliwości przesłania np. zdjęcia rtg drogą mailową.

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH GABINETOWI PIANO-DENT

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do Udzielenia Świadczenia Zdrowotnego, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy poprosić o wyrażenie zgody na określony sposób wykorzystania Państwa danych.

Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać ( nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem zgody)

11. KONTAKT I INFORMACJE

Nasze dane kontaktowe:

Piano-Dent Gabinet Stomatologiczny

Ul. Obrzeżna 1F lok. 6u8

02-691 Warszawa

info@pianodent.pl

tel. 22 843 43 34
500 550 680