Regulamin

Regulamin Organizacyjny Gabinetu Stomatologicznego Piano-Dent Beata Krzyczkowska

Gabinet Stomatologiczny Piano-Dent z siedzibą przy ul. Obrzeżnej 1F lok. 6u8,
02-691 Warszawa jest Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską działającą na podstawie Zezwolenia wydanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Praktyka prowadzona jest przez lekarza stomatologa Beatę Krzyczkowską specjalistę Stomatologii Ogólnej.

 • Celem działania Gabinetu Piano-Dent jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia jamy ustnej, promocji zdrowia, higieny i profilaktyki.
 • Gabinet Stomatologiczny Piano-Dent jest praktyką prywatną i nie udziela świadczeń w ramach NFZ.
 • Kierownikiem Gabinetu Stomatologicznego Piano-Dent jest lekarz stomatolog Beata Krzyczkowska.

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:

 • Diagnostyka rentgenowska
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń w stawach skroniowo-żuchwowych
 • Leczenie zachowawcze z endodoncją
 • Stomatologia estetyczna
 • Leczenie ortodontyczne
 • Leczenie protetyczne
 • Leczenie chirurgiczne z implantologią
 • Leczenie periodontologiczne
 • Stomatologia dziecięca
 • Profilaktyka stomatologiczna

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest

Gabinet Stomatologiczny Piano-Dent w Warszawie, przy ul. Obrzeżnej 1F lok. 6u8.

Umawianie Pacjentów na pierwszą wizytę.

 • Przyjmujemy zgłoszenia osobiste oraz telefoniczne.
 • Na pierwszą wizytę rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie 30 min.
 • Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją w Gabinecie.
 • O czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje wyłącznie lekarz.
 • Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon.
 • W przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie.
 • W przededniu umówionej wizyty Pacjent otrzymuje SMS-owe przypomnienie.

Na pierwszej wizycie

 • Pacjent wypełnia Kartę Pacjenta podając dane umożliwiające identyfikację Pacjenta.
 • Pacjent wypełnia ankietę „Informacja Dotycząca Stanu Zdrowia Pacjenta”.
 • Pacjent podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych w Gabinecie Stomatologicznym Piano-Dent.
 • Prosimy o zgłaszanie się na pierwszą wizytę z 10-cio minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia powyższych formularzy.
 • Po zbadaniu Pacjenta i wykonaniu ewentualnych badań dodatkowych lekarz ustala optymalny plan leczenia, przedstawia alternatywne metody postępowania i wstępny kosztorys.
 • Przed przystąpieniem do zabiegu Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg.

Opóźnienia

 • Dokładamy wszelkich starań aby Pacjenci byli przyjmowani zgodnie z wyznaczonym grafikiem. Niestety, czasami niektóre zabiegi przedłużają się z powodów nieprzewidzianych. Prosimy Pacjentów o wyrozumiałość i o przygotowanie się na ewentualność kilkunastominutowego opóźnienia. W miarę możliwości powiadamiamy pacjentów telefonicznie o zaistniałym opóźnieniu.

Odwoływanie wizyt

 • Wizytę zarezerwowaną na 30 min. należy odwołać na 1 dzień roboczy przed wizytą.
 • Wizytę dłuższą należy odwołać na 3 dni robocze przed wizytą.
 • Opłata za nieodwołaną wizytę wynosi 50,00 PLN za każde 30min.

Rękojmia

 • Gabinet Stomatologiczny Piano-Dent udziela rocznej rękojmi na wykonane wypełnienia i uzupełnienia protetyczne. Naprawa zostanie wykonana w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia lub w terminie wymaganym przez proces technologiczny w przypadku prac protetycznych.

Reklamacje nie są uwzględniane w następujących przypadkach gdy:

 • na prośbę Pacjenta wykonano alternatywny a nie optymalny plan leczenia
 • Pacjent cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)
 • Pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarza odnośnie użytkowania i przechowywania protez, higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych
 • Pacjent przerwał leczenie
 • Pacjent nie zgłasza się na wizyty kontrolne
 • uszkodzenie powstało na skutek wypadku
 • uszkodzenie protezy powstało poza jamą ustną
 • uszkodzenie powstało na skutek wykonywanych samodzielnie przez Pacjenta korekt, przeróbek i napraw
 • postępuje zanik miękkich i twardych tkanek

Powikłania niepodlegające reklamacji:

 • nadwrażliwość po wybielaniu
 • nadwrażliwość zęba po leczeniu
 • ból leczonego zęba
 • pęknięcie lub złamanie zęba
 • bolesność tkanek miękkich po zabiegu
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym, obrzęk, krwiak, ropień
 • szczękościsk
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń
 • reakcja alergiczna
 • Mając na uwadze możliwość wystąpienia powikłań po niektórych zabiegach, prosimy Pacjentów o rozważne planowanie terminów tych zabiegów.

Odpłatność za świadczone usługi

 • odpłatność za świadczone usługi następuje po każdej wizycie zgodnie z obowiązującym cennikiem
 • przed przystąpieniem do wykonania pracy protetycznej pacjent wpłaca zaliczkę w wysokości 30% wartości uzupełnienia protetycznego

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz warunki jej udostępniania

Gabinet Stomatologiczny Piano-Dent prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. Maksymalną wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej określa art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna należąca do pacjenta dostarczana na nośnikach informatycznych z zewnątrz nie będzie możliwa do odtworzenia na komputerach należących do Gabinetu Piano-Dent.

Wysokość opłat

Cennik świadczonych usług jest ogólnodostępny w siedzibie Gabinetu Stomatologicznego Piano-Dent, oraz na stronie internetowej www.pianodent.pl

Warunki współdziałania z innymi przedmiotami wykonującymi działalność leczniczą

W przypadkach konieczności kontynuowania diagnostyki lub leczenia w innym podmiocie leczniczym pacjent kierowany jest na podstawie skierowania.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jednolity w Dz. U. z 2020r, poz. 295 ze zm.) i pozostałe obowiązujące przepisy prawa oraz inne wewnętrzne akty normatywne wydawane przez Kierownika Gabinetu.
 3. Podanie Regulaminu organizacyjnego do wiadomości pacjentów następuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Gabinetu.
 4. Postanowienia Regulaminu zostaną podane do wiadomości całemu personelowi Gabinetu.